Přeskočit na obsah

Obchodní podmínky

1. Obecná ustanovení

 

Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují závazkové obchodní vztahy zhotovitele s objednateli při poskytování služeb a dodávek v oblasti tvorby, která je předmětem činnosti zhotovitele.

Všeobecné obchodní podmínky upravují smluvní vztahy v případě, že na ně odkazuje příslušná smlouva o dílo, případně jiná smlouva, či nabídka společnosti KS Web.

Objednatel svým podpisem smlouvy o dílo nebo svým aktivním e-mailovým odsouhlasením objednávky potvrzuje, že se seznámil s obsahem těchto všeobecných obchodních podmínek, a že souhlasí s jejich zněním v plném rozsahu.

Objednatel je na tyto všeobecné obchodní podmínky předem upozorněn a má možnost se s nimi seznámit na webových stránkách společnosti Karel Sedlecký – www.ksweb.cz, případně mu na vyžádání budou zaslány e-mailem.

 

2. Smluvní strany

Zhotovitel, také poskytovatel služeb:

Karel Sedlecký
IČ: 03876110
Lisztova 2405/8, Ústí nad Labem, 400 11

Kontaktní údaje:

Telefon: +420 770 772 020

Email: sedlecky@ksweb.cz

Číslo účtu pro bezhotovostní platby:
670100-2212584086/6210

Objednatel, také příjemce služeb:
Objednatelem je fyzická nebo právnická osoba, které zhotovitel poskytuje služby na základě uzavřené smlouvy. Objednatel dodá při zahájení obchodního vztahu údaje nutné k uzavření smlouvy a veškeré další údaje nutné pro vyřízení objednávky.

III. Ochrana informací

Veškeré osobní a jiné údaje, které zhotovitel od objednatele obdrží, jsou důvěrné a budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy. Objednatel dává zhotoviteli souhlas se shromažďováním a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané smlouvy, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.

Osobní údaje jsou zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.

 

3. Uzavření smlouvy

Návrh na uzavření smlouvy má formu nabídky, která je objednateli předložena. Nabídka musí být objednateli doručena písemně, prostřednictvím pošty, e-mailu, případně fyzickým předáním.

Nabídka musí obsahovat cenu, termín dodání, případně postup tvorby díla a časový harmonogram.

Smlouva je uzavřena objednatelovou bezvýhradnou akceptací nabídky doručenou zpět zhotoviteli ve lhůtě uvedené v nabídce. Bezvýhradnou akceptací nabídky se rozumí podpis smlouvy osoby oprávněné jednat za objednatele nebo e-mailové odsouhlasení objednávky.

Smlouva vznikne jen v případě bezvýhradné akceptace. Má-li objednatel k nabídce výtky, připojí k nabídce své protinávrhy a zašle je zhotoviteli. Smluvní vztah pak vzniká jen tehdy, akceptuje-li zhotovitel protinávrhy.

 

4. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele vytvořit dílo na základě konkrétního zadání objednatele.

Předmět a specifikace konkrétního díla je uvedena v každé konkrétní smlouvě o dílo. Specifikace díla je podrobná a může mít formu dotazníku, který objednatel vyplní. Kromě vyplněného dotazníku může být součástí specifikace textový, obrázkový a jiný materiál, který dá objednatel zhotoviteli jako podklad ke zpracování díla. Všechny podklady musí být ke smlouvě přiloženy nebo zaslány e-mailem.

Případné doplňování obsahu předmětu smlouvy nad rámec původně dohodnutého rozsahu, dodatečná změna podoby díla či rozšíření služeb (dále jen “vícepráce”) si musí obě strany odsouhlasit písemně. Na vícepráce musí být napsán dodatek ke smlouvě, který bude oběma stranami podepsán nebo odsouhlasen e-mailem.

Pokud vícepráce změní původní cenu díla, případně prodlouží termín dodání hotového díla, případně jiným způsobem změní již schválený časový harmonogram dodání díla, musí to být v dodatku uvedeno.

 

5. Práva a povinnosti zhotovitele

Zhotovitel se zavazuje vytvořit pro objednatele dílo nebo poskytnout služby s vytvořením díla související. Zhotovitel se dále zavazuje dílo vytvářet s odbornou péčí a se zachováním odborných a grafických standardů.

Zhotovitel se zavazuje udržovat v tajnosti informace získané z předaných podkladů i další informace, které se dozvěděl v souvislosti s prováděným dílem. Zejména se jedná o informace týkající se interních postupů objednatele a informace týkající se třetích stran, pro které jsou díla určena, dále jen “obchodní tajemství”.

Zhotovitel se dále zavazuje, že bude “obchodní tajemství” chránit, a že je použije pouze k realizaci své činnosti pro objednatele. Zhotovitel není oprávněn zcela ani z části použít takové informace k jinému než výše uvedenému účelu.

Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu upozornit objednatele na nevhodnou, případně nedostačující povahu věcí a podkladů jím dodaných a nutných pro zhotovení díla.

Obě smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nesmí dílo prodávat, či pronajímat, ve prospěch třetích osob.

Není-li zhotovitel schopen dílo ze závažných důvodů dokončit v dohodnutém termínu, je povinen to objednateli neprodleně oznámit.

Jestliže nastanou okolnosti mající charakter vyšší moci, které brání zhotoviteli v plnění smluvních závazků, má zhotovitel právo přiměřeně prodloužit termín dodávky nebo od smlouvy odstoupit. Ani v jediném případě nenese zhotovitel odpovědnost za vzniklé škody. Vyšší mocí se rozumí okolnosti zvláštní povahy, které brání zhotoviteli, dočasně nebo dlouhodobě, v plnění smluvních povinností, a které nastaly po uzavření smlouvy a nemohou být zhotovitelem odvráceny.

Pakliže objednatel provedl platby za dílo a následně u zhotovitele nastane zásah vyšší moci znemožňující mu zhotovení díla, vrátí zhotovitel objednateli veškeré jím provedené platby.

Zhotovitel je oprávněn v průběhu platnosti smlouvy změnit nebo doplnit všeobecné obchodní podmínky. Smluvní vztah mezi zhotovitelem a objednatelem se však vždy řídí podmínkami účinnými v době uzavření smlouvy.

 

6. Práva a povinnosti objednatele

Objednatel je povinen se před uzavřením smlouvy seznámit s obsahem všeobecných obchodních podmínek.

Objednatel je povinen zhotoviteli včas dodat veškeré podklady k dílu, které si přeje k jeho zhotovení použít a poskytnout zhotoviteli součinnost nezbytně nutnou ke zhotovení díla. Součinností se zejména myslí zodpovědná a co nejpodrobnější specifikace objednávky a připomínkování postupně zasílaných částí a ukázek díla.

Objednatel je povinen řádně a včas zaplatit cenu díla a její případné zálohy a doplatky dle platebních pokynů.

Objednatel nesmí provozovat obsah, který je v rozporu se zákony České republiky.

Objednatel je povinen písemně oznámit zhotoviteli veškeré změny svých identifikačních, fakturačních a kontaktních údajů poskytnutých pro uzavření smlouvy do 14 dnů od okamžiku, kdy změna nastala.

Objednatel nese odpovědnost za veškerý obsah dodaný zhotoviteli zveřejněný na svém webu.

 

7. Provádění díla

Zhotovitel bude při plnění předmětu díla smlouvy postupovat s odbornou péčí a zavazuje se dodržovat obecně závazné právní předpisy, technické normy, podmínky smlouvy a tyto všeobecné obchodní podmínky.

Objednatel dodá zhotoviteli v dohodnutém termínu textový obsah, technickou dokumentaci, příp. další materiály nutné k dokončení díla.

Zjistí-li zhotovitel, že původně dohodnutý termín nemůže dodržet, je povinen na to bez zbytečného odkladu objednatele upozornit a dokončit dílo v přiměřené době s přihlédnutím k povaze díla.

 

8. Předání díla

Zhotovitel předá objednateli dílo elektronickou formou e-mailem. Dílo musí být uloženo ve formátu objednatelem požadované. Pokud objednatel nepožaduje konkrétní formát uložení díla, uloží zhotovitel dílo ve formátu pro dané dílo obvyklém. Dílo musí být bez technických vad.

Objednatel se zavazuje dílo převzít, pokud je řádně a včas provedeno. Tuto povinnost objednatel nemá, jestliže není dílo provedeno ve smyslu dohodnutých podmínek, například i v případě nedodělků či jinak nekvalitně provedeného díla, jestliže toto brání jeho užívání.

Objednatel potvrdí převzetí díla formou zápisu do předávacího protokolu, případně e-mailem. Má-li dílo vady, je objednatel povinen to písemně, či e-mailem zhotoviteli oznámit nejpozději do 7 dnů od převzetí díla.

Pokud objednatel odmítl dokončené dílo převzít a zhotovitel s tímto jeho postupem nesouhlasí, musí být sepsán o tomto zápis se stanovisky obou smluvních stran a jejich zdůvodněním.

Zhotovitel je povinen vady, vzhledem k jejich povaze, neprodleně odstranit.

 

9. Cena díla a platební podmínky

Cena díla bude stanovena dohodou ve smyslu zákona č.526/1990 Sb., o cenách, v platném znění.

Ceny budou individuální na základě zhotovitelova posouzení náročnosti.

U zakázek webu zhotovitel požaduje platbu předem ve výši 100%, nedohodnou-li se strany jinak.

Cena díla je splatná dle faktury. Objednatel má před zaplacením faktury právo být zcela seznámen se všemi skutečnostmi průběhu dalších kroků k budoucímu dokončení díla.

Nezaplatí-li objednatel zálohu do data splatnosti, prodlužuje se automaticky termín dodání díla o každý den prodlení.

 

10. Autorské právo – licenční ujednání

Autorské dílo ve smyslu příslušných ustanovení autorského zákona, je objednatel oprávněn užít způsobem, který vyplývá z povahy díla, a sice všemi způsoby, které přicházejí ve smyslu autorského zákona v úvahu. Dle ustanovení §12, odst. 4 a 5 autorského zákona je pak objednatel oprávněn zejména dílo užít:

  • Jeho zpřístupněním veřejnosti, vystavením, rovněž a zejména vydáním, i opakovaným, v rozsahu, či nákladu, který objednatel shledá potřebným, jakož i rozmnožováním objednatelem v neomezeném rozsahu za účelem takového vydání.
  • zpřístupňováním díla v síti Internet, tj. sdělováním veřejnosti v rámci serveru objednatele, či na internetových stránkách smluvních partnerů objednatele; jakož i rozmnožováním díla objednatelem v neomezeném rozsahu. Výslovně se stanoví, že v souvislosti s užitím díla je objednatel oprávněn šířit dílo v elektronické, tištěné i jiné podobě, archivovat jej v elektronické nebo jiné databázi za tím účelem vytvořené;
  • v rámci užití díla užít dílo též pro účely nekomerční i komerční, tedy za účelem zisku i za jinými účely, zejména reklamy či jiné propagace své osoby a výsledků své činnosti, či reklamy a jiné propagace osoby a výsledků činností smluvních partnerů objednatele;
  • v rámci užití díla užít dílo vcelku nebo jeho část, nejen v jeho původní podobě, tedy v podobě, v jaké bylo autorem odevzdáno, nebo jiným zpracované či jinak změněné podobě autorského či nikoli autorského díla vzniklého úpravou a jinou změnou díla, spojením s jinými autorskými díly i s textem, obrazem, fotografií nebo zvukem nikoli autorského charakteru, zařazením do souboru děl autorského i nikoli autorského charakteru; k tomu účelu je objednatel oprávněn dílo upravovat a jinak měnit, spojit s jinými autorskými díly i s textem, obrazem, fotografií a zvukem, a to autorskými díly či prvky nikoli autorského charakteru, zařadit do souboru děl autorského i nikoli autorského charakteru.Objednatel je oprávněn poskytnout díla k dalšímu užití i smluvním partnerům objednatele aniž by autorovi vznikal nárok na odměnu za toto dodatečné využití.

Objednatelovo právo k užití díla je výhradní, čímž se rozumí, že autor nesmí poskytnout licenci třetí osobě a je povinen, není-li sjednáno jinak, se i sám zdržet výkonu práva užít dílo způsobem, ke kterému udělil licenci objednateli ve smyslu této smlouvy. Toto právo je teritoriálně neomezené.

Objednatel má rovněž právo dílo neužít.

Zhotovitel si vyhrazuje právo uvádět jako součást díla informace o autorovi díla Karel Sedlecký s odkazem na www.ksweb.cz/www.sedlecky.eu, není-li ve smlouvě o dílo stanoveno jinak.

Zhotovitel si vyhrazuje právo uvádět dílo do referencí na svém webu, případně do jiných propagačních materiálů, není-li ve smlouvě o dílo stanoveno jinak.

Práva k užití díla, majetková a jiná práva upravená v XI. Autorské právo – licenční ujednání přechází na objednatele až v okamžiku zaplacení plné ceny za dílo.

 

11. Odpovědnost za vady, záruky, reklamace

Zhotovitel odpovídá za vady díla v záruční době, jeho odpovědnost se řídí příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku (§560 a násl.).

Vadou se rozumí jak vady technické povahy, tak i vady právní.

Zhotovitel poskytuje záruku za jakost provedeného díla po dobu 12 měsíců. Záruční doba počíná plynout ode dne předání a převzetí díla. Tato záruka se nevztahuje na závady vzniklé nesprávným provozováním a užíváním po předání díla a na závady způsobené třetí osobou nebo událostí.

Záruka se dále nevztahuje na závady vzniklé úpravou díla objednatelem nebo třetí osobou.

Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění; zhotovitel oznámí nejpozději do 10 dnů po obdržení reklamace, zda reklamaci uznává nebo z jakých důvodů ji neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatel uznává. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady, zhotovitel započne s odstraňování vady do dvou pracovních dnů ode dne doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

Odpovědnosti za vady se zhotovitel může zbavit bezplatnou opravou díla. V případě škody vzniklé zaviněním zhotovitele je výše náhrady výslovně omezena cenou poskytovaného díla.

 

12. Odstoupení od smlouvy

Odstoupení od smlouvy se řídí podle příslušných ustanovení obchodního zákoníku, a to v souladu s ustanovením §344 a §345.

Odstoupení nabývá účinnosti dnem doručení druhé smluvní straně a jeho účinky se řídí příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku.

V případě odstoupení objednatele je zhotovitel povinen předat objednateli nedokončené dílo vč. věcí, které jsou součástí díla a byly jimi opatřeny.

Zhotovitel může odstoupit od smlouvy v případě nezaplacených faktur a vyúčtovat objednateli veškeré dosud vzniklé náklady, které mu doposud nebyly uhrazeny.

 

13. Smluvní pokuta

Nezaplatí-li objednatel fakturovanou částku nejpozději ke dni splatnosti faktury, je zhotovitel oprávněn objednateli účtovat smluvní pokutu, jejíž výše činí 0,1% z fakturované částky za každý den prodlení.

Právo účtovat smluvní pokutu má zhotovitel pouze v případě, že sám není v prodlení.

 

14. Technická ustanovení

Pokud není uvedeno jinak, nejsou poplatky za domény a webhosting předmětem nabídky a nejsou tak zahrnuty v ceně díla.

Pokud není uvedeno jinak, nejsou poplatky za obrázky a nákup licencí za grafiku předmětem nabídky a nejsou tak zahrnuty v ceně díla. Zhotovitel bude o těchto dodatečných nákladech objednatele informovat a každý takovýto nákup musí objednatel nejdříve odsouhlasit.

Zhotovitel není povinen prověřovat objednatelem dodanou grafiku, obrázky, fonty písma a jiné věci podobné povahy a neodpovídá za to, jsou-li na těchto věcech právní vady.

 

15. Předání dat

Předání dat probíhá touto formou:

– předání exportu dat, např. z databáze – tímto se rozumí předání datového souboru, obsahující úplnou strukturu databáze a jednotlivých dat – forma předání tohoto souboru je již na straně dodavatele a to buď formou přenosného media, uložení na ftp, přes úschovnu nebo jako odkaz ke stažení na web serveru a formát souboru musí být kompatibilní pro import na jiném databázovém serveru.

 

16. Závěrečná ustanovení

Tato smlouva se řídí právem České republiky (zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění a zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, v platném znění).

Je-li objednatelem fyzická osoba, obě strany se dohodly a souhlasí s tím, že obchodně-závazkový vztah se bude řídit obchodním zákoníkem.

Veškerá ustanovení článku (Autorská práva a licenční ujednání) jsou nevypověditelná.

Tyto podmínky jsou k nahlédnutí v provozovně zhotovitele a jsou zveřejněny na internetové adrese www.ksweb.cz. Na požádání mohou být zájemci zaslány také mailem.

 

Obchodní podmínky jsou platné od 1.7.2020.

Máte k obchodním podmínkám nějaký dotaz?

Máte-li dotaz k obchodním podmínkám, neváhejte mě kontaktovat na emailu sedlecky@ksweb.cz.